Жеткиликтүү курстар

Русский язык 8 класс

Русский язык 8 класс

русский язык 8 класс. Кыргыз класстар үчүн интерактивдүү, онлайн сабак. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган Видео сабактардын негизинде.

Жаңы тарых 8 класс

Жаңы тарых 8 класс

Жаны мезгил адамзаттын тарыхындагы эн негизги  орунду ээлеген тарыхый доор.

Геометрия 8 класс

Геометрия 8 класс

Биринчи чейректе төрт бурчтуктар жана алардын түрлөрүн карайбыз. Турмушта чоң мааниси бар экендигин үйрөнөбүз.
Экинчи чейректе үч бурчтукта жөнүндө каралат. Алардын касиеттерин карайбыз.
Үчүнчү чейректе туура жана томпок көп бурчтуктар менен иштейбиз.
Төртүнчү чейректе аянт жөнүндө түшүнүк алып, жашоодо пайдалана билүүгө үйрөнөбүз.


География 8 класс

География 8 класс

Кыргыз Республикасынын географиялык абалы, геологиялык түзүлүшү, рельефи, кен байлыктары, климаты, ички суулары, топурак, өсүмдүк, жаныбарлар дүйнөсү, табигый ресурстары жана аларды коргоо менен таанышышат. Темалар чейрек боюнча бөлүнгөн. Видеонун негизинде тема бир канча бөлүмдөрдөн турат.


Кыргыз тили 8-класс

Кыргыз тили 8-класс

Кыргыз тили 8-класс .Бул курста “Кептин түрлөрү”, “Кептин стилдери” жана “Сүйлөм мүчөлөрү” тууралуу негизги түшүнүктөргө ээ болуп, көнүгүүлөрдү иштөө менен билимди практикада колдонуу окутулат. 

Алгебра 8 класс

Алгебра 8 класс

Биринчи чейректе рационалдык туюнтмалар, бөлчөктөр жана алар менен аткарылуучу амалдарды карайбыз. 
Экинчи чейректе даража, арифметикалык квадраттык тамыр жана аларды камтыган туюнтмаларды өздөштүрө алабыз.
Үчүнчү чейректе квадраттык теңдемелер, бөлчөктүү рационалдык теңдемелерди чыгарууну үйрөнөсүнөр.
Төртүнчү чейректе комбинаторика, ыктымалдык түшүнүгү, сандын модулу каралат.


Англис тили 8-класс

Англис тили 8-класс

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын негизинде түзүлгөн кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлгөн 8-класстар үчүн интерактивдүү, онлайн сабактардан турган англис тили курсу.  8-класста “Телевидение”, “Соода кылуу”, “Сын атоочтор”, “Ысык-Көл”, Курманжан Датка” ж.б. сүйлөшүү темалары жана “Учур чак”, “Өткөн жөнөкөй чак”, “Шарттуу сүйлөмдөр”, “Пассивдик сүйлөмдөр”, “Модалдык этиштер” ж.б грамматикалык темалар өтүлөт.


КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ XIX кылым

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ XIX кылым

Тарых бир күндө жүзөгө ашпагандай эле,тарыхты үйрөнүү да узак убакыт тырышчаактык  менен иликтөөнү талап кылат.

Информатика 8 класс

Информатика 8 класс

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн 8-класстар үчүн онлайн сабактардан турган информатика курсу. Бул курстта "Информатика жана маалымат", "Компьютер жана ПК", "Программалоо", "Компьютердик тармактар жана интернет"  бөлүмдөрү боюнча темалар камтылган.

Биология

Биология

Биология 8 класс. Адам анатомиясы, физиологиясы, гигиенасы боюнча интерактивдүү, онлайн сабак. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган Видео сабактардын негизинде.

Физика 8 класс

Физика 8 класс

Физика 8-класс. Бул курста "Заттардын түзүлүшү жана жылуулук кубулуштары", "Газ, суюктук, катуу заттар" жана "Электр кубулуштары" ошондой эле "Ар кандай чөйрөдөгү электр тогу" бөлүмдөрүндөгү эң негизги түшүнүктөргө ээ болуу менен, маселе чыгаруу көндүмдөр калыптанып, билимди практикада колдонуу окулат.

Англис тили 9 класс

Англис тили 9 класс

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын негизинде түзүлгөн кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлгөн 9-класстар үчүн интерактивдүү, онлайн сабактардан турган англис тили курсу.  9-класста “Сын атоочтор”, “Туризм жана саякаттоо”, “Мода”, “Каада салттар”, “Массалык маалымат каражаттары” ж.б сүйлөшүү темалары жана “Перфекттик чактар”, “Келээрки чактар”, “Шарттуу сүйлөмдөр” ж.б грамматикалык темалар өтүлөт.


Кыргызстан тарыхы 9 класс

Кыргызстан тарыхы 9 класс

ХХ ХХI к. башында татаал жолду басып өтүп, кыргыз элинин келечектеги тарыхый эң маанилүү окуялар.

Жаңы тарых 9 класс

Жаңы тарых 9 класс

Соңку тарых дүйнөлүк өнгүү процессиндеги көйгөйлөрдүн түпкү себебин түшүнүү жана багыт берүү.

Биология

Биология

Биология 9 класс. Тиричиликтин жалпы мыйзам ченемдүүлүктөрү боюнча интерактивдүү, онлайн сабак. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын негизинде.

Информатика

Информатика

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн 9-класстар үчүн онлайн сабактардан турган информатика курсу. Бул курстта "Информатика жана маалымат", "Компьютер жана ПК", "Программалоо", "Компьютердик тармактар жана интернет" бөлүмдөрү кененирээк берилген.

Кыргыз тили 9-класс

Кыргыз тили 9-класс

Кыргыз тили 9-класс. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын негизинде  “Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр”, “Татаал сүйлөм”, ”Багыныңкы сүйлөмдүн түрлөрү”, “Төл жана бөтөн сөздөр” тууралуу онлайн сабактар. 

География 9 класс

География 9 класс

Темаларга талдоо берүү менен КР жаратылыш шарттарына, ресурстарына чарбачылык менен баа берүү маселелерин, калктын демографиялык аспектерин, тармактарын, тармак аралык, аймактык -- өндүрүштүк тармактарга мүнөздөмө берилет.


Геометрия 9 класс

Геометрия 9 класс

Биринчи чейректе тегиздик, вектор жөнүндө түшүнүк алабыз.

Экинчи чейректе үч бурчтуктарды чыгарууну, параллель көчүрүүнү үйрөнөбүз.

Үчүнчү чейректе айлануу телолору менен мейкиндиктеги геометриялык фигураларды карайбыз.

Төртүнчү чейректе мейкиндиктеги телолордун аянтын, көлөмүн кароо менен турмушта колдонууга мисалдарды иштейбиз.

Алгебра 9 класс

Алгебра 9 класс

Биринчи чейректе функция жана анын графиги, аныкталуу областын үйрөнүүгө каралган. 
Экинчи чейректе теңдемелерди жана ага карата маселелерди чыгарып,  арифметикалык жана геометриялык прогрессиянын касиеттерин каралат.
Үчүнчү чейректе арифметикалы тамыр, рационалдык жана иррационалдык даража менен иштеп, алгебраны терең өздөштүрөбүз.
Төртүнчү чейректе тригонометриялык функциялар менен таанышып, формулалар менен иштейбиз.


Физика 9 класс

Физика 9 класс

Физика 9-класс. Бул курста "Магниттик кубулуштар", "Электромагниттик индукция кубулушу", "Электромагниттик термелүүлөр жана толкундар", "Жарык кубулуштары", "Квант физикасы", "Космос физикасы" жөнүндөгү материалдар боюнча интерактивдүү сабактар өтүлөт.

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ копия 1

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ копия 1

Кыргыз элинин калыптанышы жана  көз карандысыздык үчүн күрөшү бул мезгилдин негизги  өзгөчөлүгү.

Жаңы тарых 10кл

Жаңы тарых 10кл

Адамзат тарыхынын  байыркы доордон тартып XIXк ортосуна чейинки өткөн  окуялардын урунттуу учурлары  баяндалат.

Орус тили 10-класс

Орус тили 10-класс

Русский язык 10 класс. Кыргыз класстар үчүн интерактивдүү, онлайн сабак. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын негизинде.Англис тили 10 класс

Англис тили 10 класс

Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын негизинде түзүлгөн кыргыз тилинде окутуу жүргүзүлгөн 10-класстар үчүн интерактивдүү, онлайн сабактардан турган англис тили курсу.  10-класста “Жайкы каникулдар”, “Оорулар”, “АКШ, Улуу Британия жана Кыргызстандын билим берүү системалары”, “Жаратылышты коргоо”, “Спорт”, “Кыргызстандын майрамдары” ж.б сүйлөшүү темалары жана “Учур чактар”, “Модалдык этиштердин учур жана өткөн формасы”, “Өткөн перфект чак”, “Келээрки чактар” ж.б грамматикалык темалар өтүлөт.

Кыргыз тили 10-класс

Кыргыз тили 10-класс

Кыргыз тили 10-класс. Бул курста Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын негизинде “Орфографиялык принциптер”, “Үндөштүк мыйзамы”, “Кептин түрлөрү менен стилдеринин карым-катыштары”, “Табу жана эвфемизм сөздөр” тууралуу интерактивдүү сабактар.

Биология 10 класс

Биология 10 класс

Биология 10 класс. Жалпы биология. Цитология, Генетика жана Селекция боюнча интерактивдүү, онлайн сабак. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын негизинде.

Алгебра 10 класс

Алгебра 10 класс

Биринчи чейректе тригонометриялык функцияларды, барабарсыздыктарды чыгаруу менен  анализдин башталышын үйрөнөбүз
Экинчи чейректе тригонометриялык теңдемелер, теңдемелер системасын, туундуну иштейбиз
Үчүнчү чейректе туунду түшүнүгүн физикада, техникада колонулушун карап, анализ кылабыз.
Төртүнчү чейреке функция изилдөө менен. Ар кандай мисалдарды иштейбиз


Геометрия 10 класс

Геометрия 10 класс

Биринчи чейректе тригонометриялык функцияларды, барабарсыздыктарды чыгаруу менен  анализдин башталышын үйрөнүүгү арнайбыз.

Экинчи чейректе тригонометриялык теңдемелер, теңдемелер системасын, туундуну иштөө менен жаңы маалыматты турмуш менен байланыштырууга аракет кылабыз.

Үчүнчү чейректе туунду түшүнүгүн физикада, техникада колонулушун карап, анализ кылабыз.

Төртүнчү чейреке функция изилдөө менен. Ар кандай мисалдарды иштеп ой жүгүртүүнү өстүрүүгө аракет кылабыз.География 10 класс

География 10 класс

Темалар чейрек боюнча бөлүнгөн. Адамзаттын глобалдуу проблемалары, өлкөлөрдүн чарбасы, дүйнө калкынын составы менен таанышышат.


Физика 10 класс

Физика 10 класс

10-класстын физика курсунда механиканын жалпы закондору, молекулалык физика, термодинамика, жылуулук процесстери жана электр-динамика бөлүмүндөгү эң негизги түшүнүктөргө ээ болуу менен, маселе чыгаруу көндүмдөр калыптанып, билимди практикада колдонуу боюнча интерактивдүү сабактар.