Available courses

Алгебра 8 класс

Алгебра 8кл Алгебра 8 класс

Биринчи чейректе рационалдык туюнтмалар, бөлчөктөр жана алар менен аткарылуучу амалдарды карайбыз. 
Экинчи чейректе даража, арифметикалык квадраттык тамыр жана аларды камтыган туюнтмаларды өздөштүрө алабыз.
Үчүнчү чейректе квадраттык теңдемелер, бөлчөктүү рационалдык теңдемелерди чыгарууну үйрөнөсүнөр.
Төртүнчү чейректе комбинаторика, ыктымалдык түшүнүгү, сандын модулу каралат.


Алгебра 9 класс

Алгебра 9 кл Алгебра 9 класс

Биринчи чейректе функция жана анын графиги, аныкталуу областын үйрөнүүгө каралган. 
Экинчи чейректе теңдемелерди жана ага карата маселелерди чыгарып,  арифметикалык жана геометриялык прогрессиянын касиеттерин каралат.
Үчүнчү чейректе арифметикалы тамыр, рационалдык жана иррационалдык даража менен иштеп, алгебраны терең өздөштүрөбүз.
Төртүнчү чейректе тригонометриялык функциялар менен таанышып, формулалар менен иштейбиз.


Англис тили 8-класс

English 8 Англис тили 8-класс

Англис тили 8-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Pollution and the  environment", "Cybercrime", "Present perfect:  affirmative and negative ", "Past simple", "Adjectives: personality", 2-чейректе "Сould, can, will be able to", "Second conditional", "Adjectives: describing  art", "Present and past passive", "The legend of Issyk-Kul  Lake", 3-чейректе "Kurmanzhan Datka", "Past Perfect", "Reported speech", "Travelling around Kyrgyzstan", "Phrasal verbs: a campaign" темалары жана 4-чейректе "be going to and will Plans and  predictions; Intentions and  instant decisions", " First Conditional review", "should, must and have to" сыяктуу темалар окутулат.

Англис тили 9 класс

Англис тили 9 Англис тили 9 класс

Англис тили 9-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Personality; Measuring Personality", "Present simple and Present Continuous", "Tourism and travelling; Phrasal Verbs", "Past Simple/ Present Perfect", "Work adjectives/Job Advertisement", "Present Perfect Simple/Present Perfect Continuous", 2-чейректе "Charles Dickens", "Manas", "Phrasal verbs", "Various future forms for English learners", "First Conditional", "Alexander Pushkin", " Traditional holidays in the World", "Customs and traditions of Kyrgyz people", "Human rights and freedoms", "Second Conditional Advertising and children", 4-чейректе "Press in the USA" , "Press in the United Kingdom", "Newspapers of Russia and Kyrgyzstan", "World athletes", "Olympic games", "Past continuous" аттуу темалар окутулат.

Биология

Биология 9 класс Биология

Биология 9-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Тирүү организм менен жансыз табияттын айырмачылыктары", "Органикалык эмес компоненттер", "Органикалык компоненттер. Майлар, углеводдор, белоктор, нуклеин кислоталары, АТФ",  "Мутациялар", "Фотосинтез жана хемосинтез", "Клетканын хромосомалык топтому" ж.б. темалар, 2-чейректе "Митоз, анын фазалары", "Организмдин көп түрдүүлүгү", "Жаныбарлардын жыныс клеткаларынын жетилиши. Мейоз", "Өсүмдүктөрдө жыныстык клеткалардын жетилиши", 3-чейректе "Организмдин фенотиби", "Ж.Б.Ламарк жана Ч.Дарвиндин эволюциялык теориялары", "Түр", "Популяция", "Табигый тандоо", ал эми 4-чейректе "Биоценоз", "В.И. Вернадскийдин биосфера жөнүндөгү окуусу", "Адамдын пайда болушу" сыяктуу темалар окутулат.

Биология

Био-я Биология

Биология 8-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Адам организми жөнүндө жалпы түшүнүк", "Нерв системасы", "Мээнин түзүлүшү жана кызматы", "Сомалык нерв системасы жөнүндө түшүнүк", "Кабыл алуу жана жүрүш-туруш", "Угуу органдары", 2-чейректе "Тең салмактуулук сезүү органдар", "Түш көрүү. Уйкунун мааниси", "Таянгыч-кыймылдаткыч системасы", "Булчуңдардын түзүлүшү", "Организмдин ички чөйрөсү", "Кандын топтору", "Иммунитет" тууралуу темалар камтылган, ал эми 3-чейректе "Кан айлануу", "Жүрөктүн иштөө цикли", "Дем алуу", "Тамак сиңирүү", "Витаминдер жана алардын зат алмашуудагы мааниси" жана ошондой эле 4-чейректе "Бөлүп чыгаруу", "Теринин түзүлүшү", "Дененин температурасынын туруктуулугу", "Көбөйүү жана өрчүү", "Баланын төрөлүшү, өсүшү, өрчүшү", "Айлана чөйрө жана адамдын ден соолугу" аттуу темалар берилген.

География 8 класс

География 8кл География 8 класс

Кыргыз Республикасынын географиялык абалы, геологиялык түзүлүшү, рельефи, кен байлыктары, климаты, ички суулары, топурак, өсүмдүк, жаныбарлар дүйнөсү, табигый ресурстары жана аларды коргоо менен таанышышат. Темалар чейрек боюнча бөлүнгөн. Видеонун негизинде тема бир канча бөлүмдөрдөн турат.


География 9 класс

География 9 кл География 9 класс

Темаларга талдоо берүү менен КР жаратылыш шарттарына, ресурстарына чарбачылык менен баа берүү маселелерин, калктын демографиялык аспектерин, тармактарын, тармак аралык, аймактык -- өндүрүштүк тармактарга мүнөздөмө берилет.


Геометрия 8 класс

Геометрия 8кл Геометрия 8 класс

Биринчи чейректе төрт бурчтуктар жана алардын түрлөрүн карайбыз. Турмушта чоң мааниси бар экендигин үйрөнөбүз.
Экинчи чейректе үч бурчтукта жөнүндө каралат. Алардын касиеттерин карайбыз.
Үчүнчү чейректе туура жана томпок көп бурчтуктар менен иштейбиз.
Төртүнчү чейректе аянт жөнүндө түшүнүк алып, жашоодо пайдалана билүүгө үйрөнөбүз.


Геометрия 9 класс

Геометрия 9 кл Геометрия 9 класс

Биринчи чейректе тегиздик, вектор жөнүндө түшүнүк алабыз.

Экинчи чейректе үч бурчтуктарды чыгарууну, параллель көчүрүүнү үйрөнөбүз.

Үчүнчү чейректе айлануу телолору менен мейкиндиктеги геометриялык фигураларды карайбыз.

Төртүнчү чейректе мейкиндиктеги телолордун аянтын, көлөмүн кароо менен турмушта колдонууга мисалдарды иштейбиз.

Жаңы тарых 8 класс

Жаңы тарых 8кл Жаңы тарых 8 класс

Жаны мезгил адамзаттын тарыхындагы эн негизги  орунду ээлеген тарыхый доор.

Жаңы тарых 9 класс

Тарых 9 класс Жаңы тарых 9 класс

Соңку тарых дүйнөлүк өнгүү процессиндеги көйгөйлөрдүн түпкү себебин түшүнүү жана багыт берүү.

Информатика

Информатика 9 класс Информатика

Информатика 9-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Маалыматтык сабаттуулук", "Шифрлѳѳ жана электрондук-санариптик кол тамга", "Графикалык маалыматты коддоо", "Компьютердик графика жана аны колдонуунун чѳйрѳлѳрү" ж.б., 2-чейректе "Робототехникага киришүү", "Arduino платасы",  "Келечектин технологиясы", "Санарип дүйнѳсүндѳгү коопсуздук", ал эми 3-чейректе "Рекурсия", "Массивдерди иштеп чыгуунун алгоритмдери", "Массивдин элементтерин ордунан жылдыруунун алгоритми" жана 4-чейректе "Тизмелерди иргѳѳ. Кѳбүк ыкмасы", "Тизмелерди иргѳѳ. Тандоо ыкмасы, тез иргѳѳ", "Матрицалар", "Матрицаны кокусунан пайда болгон сандар менен толтуруу " сыяктуу темалар камтылган.

Информатика 8 класс

Информатика 8 Информатика 8 класс

Информатика 8-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү информатика курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Интеллектуалдык менчик", "Автордук укук коргоо", "Логиканын алгебрасы", "Чындык таблицасы", "Программалык камсыздоо жана лицензиялардын түрлөрү", "Маалыматтар базалары", 2-чейректе "Компьютердик тармактар", “Пакеттер”, “DNS”, "IP дарек" түшүнүктѳрү, "Wi-Fi роутерди ырастоо", "Интернет протоколдордун түрлѳрү", "Стилдердин каскаддык таблицалары (CSS)", "Тизмелер, кортеждер жана сѳздүктѳр", "Циклдык алгоритмдер" аттуу темалар камтылган, ал эми 3-чейректе "Камтылган шарттуу амалдар жана циклдер",  "Функциялар", "Массивдер", "Саптар жана алар менен аткарылган амалдар" жана ошондой эле 4-чейректе "Python программалоо тилинде графика менен иштѳѳ", "Turtle модулу (ташбака)", "Graph модулу" аттуу темалар берилген.

Кыргыз тили 8-класс

Кыргыз тили 8 Кыргыз тили 8-класс

Кыргыз тили 8-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Тыбыштар алардын үндүү үнсүз болуп бөлүнүшү", "Тексттеги абзац жана микротема", "Тексттеги сүйлөмдөрдүн өз ара ички маанилик байланышуу жолдору", "Сөз айкашы анын мүнөздүү белгилери", "Тең байланыш жана багыныңкы байланыш", 2-чейректе "Сүрөттөөнүн объектилери", "Тезис, далил, тыянак", "Сүйлөмдүн түзүлүшүнө карай бөлүнүшү" сыяктуу темалар, 3-чейректе "Илимий стилге мүнөздүү тил каражаттар", "Сүйлөмдүн баш жана айкындооч мүчөлөрү", "Баяндооч", "Аныктооч", "Толуктооч", "Бышыктооч" ал эми 4-чейректе "Расмий эмес иш кагаздары", "Публицистикалык стилде пикир жазуу" ж.б. темалар берилген.

Кыргыз тили 9-класс

Кыргыз тили 9 Кыргыз тили 9-класс

Кыргыз тили 9-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Кыргыз тилинин түрк тилдеринин ичинен алган орду", "Текст, анын мүнөздүү белгилери боюнча жалпылаштыруу", "Обочолонгон түшүндүрмө мүчөнүн түрлөрү", "Сүйлөмгө мүчө боло албаган сөздөр. Каратма сөз", "Киринди сөз", "Сырдык сөз", 2-чейректе "Кептин түрлөрү боюнча билимдерин жалпылаштыруу", "Атоочтук түрмөк", "Чакчыл түрмөк анын грамматикалык белгилери жана түзүлүшү", "Татаал сүйлөмдүн синтаксиси, татаал сүйлөм, анын мүнөздүү белгилери", 3-чейректе "Расмий-иштиктүү стиль", "Сыпат жана салыштырма багыныңкы сүйлөмдөр", 4-чейректе "Төл жана бөтөн сөз", "Тике сөздүн түрлөрү: цитата, диалог",  "Чакчыл түрмөктөрдүн грамматикалык белгилери" аттуу темалар окутулат.

Кыргызстан тарыхы 9 класс

Тарых Кыргызстан тарыхы 9 класс

ХХ ХХI к. башында татаал жолду басып өтүп, кыргыз элинин келечектеги тарыхый эң маанилүү окуялар.

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ XIX кылым

КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ XIX кылым КЫРГЫЗСТАН ТАРЫХЫ XIX кылым

Тарых бир күндө жүзөгө ашпагандай эле,тарыхты үйрөнүү да узак убакыт тырышчаактык  менен иликтөөнү талап кылат.

Орус тили 8-класс

Орус тили 8 Орус тили 8-класс

Орус тили 8-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Виды предложений", "Члены предложения. Простое нераспространенное и простое распространенное предложения", "Сочетание слов. Сочинительная и подчинительная связь", 2-чейректе "Согласование", "Примыкание", "Предложное и беспредложное управление" темалары камтылган, ал эми 3-чейректе "Двусоставные и односоставные предложения", "Глагольное и именное составное сказуемое", "Согласованное и несогласованное определения", "Прямое и косвенное дополнения", "Обстоятельство" жана 4-чейректе "Односоставные предложения", "Лексико-семантические и тематические группы слов", "Однородные члены предложения", "Обобщающие слова при однородных членах предложения" темалары окутулат.

Русский язык 9 класс

Русский язык 9 Русский язык 9 класс

Орус тили 8-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Синтаксис простого предложения", "Общие сведения о сложном предложении", "Сложносочиненное предложение", 2-чейректе "Сложноподчиненное предложение", "Сложноподчиненное предложение с придаточными места и времени", "Сложноподчиненное предложение с придаточными образа действия и причины", 3-чейректе "Сложноподчиненное предложение с придаточными цели, условными", "Сложноподчиненное предложение с союзными словами", 4-чейректе "Бессоюзные сложные предложения", "Прямая и косвенная речь", "Развитие связной речи" темалары окутулат.

Физика 8 класс

Физика 8 Физика 8 класс

Физика 8-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Заттар. Атом жана молекула", "Диффузия кубулушу", "Заттын суюк, газ, катуу абалы", "Газ закондору", "Жылуулук алмашуу. Заттардын жылуулук сыйымдуулугу" темалары камтылган, 2-чейрегинде "Ички энергия", "Жылуулук менен жумуштун жалпылыгы жана айырмачылыгы", "Беттик тартылуу күчү", "Нымдоо. Капиллярдуулук", "Буулануу. Кайноо", "Каныккан буу", "Катуу заттардын түзүлүшү", "Деформация" ж.б темалар, 3-чейректе "Электр заряды", "Электр талаасы. Электр күчү", "Кулон закону", "Электр талаасынын потенциалы. Чыңалуу", "Электр тогу", "Ток кучү", "Өткөргүчтүн электр каршылыгы", "Ом закону", ал эми 4-чейректе "Өткөргүчтөрдү туташтыруу, реостаттар", "Токтун жумушу", "Джоуль-Ленстин закону", "Электр зарряддарынын түрлөрү. Плазма", ", Фарадейдин закону", "Ваакумдагы электр тогу" аттуу темалар окутулат.

Физика 9 класс

Физика 9 Физика 9 класс

Физика 9-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Магнит талаасы", "Фарадей тажрыйбалары", "Ленц эрежеси", "Өзгөрмө ток",  "Электр-магниттик термелүүлөр", "Толкундун таралышы. Гюйгенс принциби", "Термелүү контуру", 2-чейректе "Жарык", "Линзалар", "Интерференция", "Дифракция", "Түстөр" аттуу темалар, 3-чейректе "Квант физикасы. Резерфорд тажрыйбалары", "Бор постулаттары", "Менделеевдин мезгилдик системасы", "Рентген нуру", "Атом ядросу", "Ядролук реакция. Термоядролук реакция", ал эми 4-чейректе "Ааламдын түзүлүшү жөнүндө маалыматтар", "Жылдыздар", "Күндүн жана жердин кыймылы", "Күн системасы. Планеталар", "Кометалар. Астероиттер. Метеориттер", "Галактикалар" аттуу темалар окутулат.

Алгебра 10 класс

Алгебра 10 кл Алгебра 10 класс

Биринчи чейректе тригонометриялык функцияларды, барабарсыздыктарды чыгаруу менен  анализдин башталышын үйрөнөбүз
Экинчи чейректе тригонометриялык теңдемелер, теңдемелер системасын, туундуну иштейбиз
Үчүнчү чейректе туунду түшүнүгүн физикада, техникада колонулушун карап, анализ кылабыз.
Төртүнчү чейреке функция изилдөө менен. Ар кандай мисалдарды иштейбиз


Англис тили 10 класс

Англис тили 10 Англис тили 10 класс

Англис тили 10-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Summer holidays", "People of different nationalities", "Questions with auxiliary", "Gerunds", "Adjectives", "Adverbs", "Everyday objects", 2-чейректе "Education in KR", "Present Indefinite Tense", "Present Continuous Tense", "Dreams and Reality", "Education in the USA", "Present Perfect Tense", "New year and Christmas", 3-чейректе "Education in UK", "The USA", "Kyrgyzstan", "We are different, but everyone is unique", "Past Perfect Tense", "Environment Protection", "Modal Verbs", "Sport in our life", ал эми 4-чейректе  "Future Perfect Tense", "Holidays in KR", "Passive Tense", "Future Indefinite Tense", "Music and Books in our life", "Traveling", "Giving advice", "Professions" темалары окутулат.

Биология 10 класс

Биология 10 класс Биология 10 класс

Биология 10-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Тирүү организмдердин классификациясы", "Цитология", "Клетканын химиялык курамы", "Нуклеин кислоталары: ДНК жана РНК, АТФ" сыяктуу темалар, 2-чейректе "Клеткада зат жана энергия алмашуу", "ДНК-РНК-белок", " Клеткалардын көбөйүүсү. Митоз жана мейоз", "Организмдердин көбөйүү формалары" ж.б., 3-чейректе "Уруктануу жана анын биологиялык мааниси", "Организмдин жекече өрчүшү- онтогенез. Эмбриондук жана постэмбриондук өрчүү. Партеногенез", "Генетика", "Моногибриддик аргындаштыруу. Анализдөөчү аргындаштыруу. Дигибриддик аргындаштыруу", "Тукум куучулуктун хромосомалык теориясы", "Мутациялар жана алардын түрлөрү", "Генетика жана эволюция", "Селекция илими", "Молекулалык биология. Ген инженериясы. Биотехнология" аттуу темалар камтылган.

География 10 класс

География 10 кл География 10 класс

Темалар чейрек боюнча бөлүнгөн. Адамзаттын глобалдуу проблемалары, өлкөлөрдүн чарбасы, дүйнө калкынын составы менен таанышышат.


Геометрия 10 класс

Геометрия 10 кл Геометрия 10 класс

Биринчи чейректе тригонометриялык функцияларды, барабарсыздыктарды чыгаруу менен  анализдин башталышын үйрөнүүгү арнайбыз.

Экинчи чейректе тригонометриялык теңдемелер, теңдемелер системасын, туундуну иштөө менен жаңы маалыматты турмуш менен байланыштырууга аракет кылабыз.

Үчүнчү чейректе туунду түшүнүгүн физикада, техникада колонулушун карап, анализ кылабыз.

Төртүнчү чейреке функция изилдөө менен. Ар кандай мисалдарды иштеп ой жүгүртүүнү өстүрүүгө аракет кылабыз.Жаңы тарых 10-класс

Жаңы тарых Жаңы тарых 10-класс

Адамзат тарыхынын  байыркы доордон тартып XIXк ортосуна чейинки өткөн  окуялардын урунттуу учурлары  баяндалат.

Кыргыз тили 10-класс

Кыргыз тили 10 Кыргыз тили 10-класс

Кыргыз тили 10-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Тилдин келип чыгышы жана өнүгүшү", "Кептин түрлөрү", "Үндөштүк мыйзамы", "Бир сөз ичинде үндүүлөрдүн алга карай ээрчип үндөшүүсү", "Бир сөз ичинде үнсүздөрдүн артка карай окшошуп өзгөрүүсү", "Эки сөз аралыгындагы үндүүлөрдүн түшүрүлүп айтылышы", 2-чейректе "Расмий иш кагаздар", "Орфографиянын негизги принциптери, эрежелери", "Басымдын колдонулушу", "Метафора, метонимия, синекдоха", "Омонимдер.Синонимдер", 3-чейректе "Табу жана эвфемизм", "Архаизм, историзм, неологизм",  "Кыргыз ономастикасы", 4-чейректе "Публицистикалык стиль: Интервью, репортаж", "Атооч сөз менен этиштин айкашынан жасалган татаал форма", "Баш мүчөнүн ортосуна сызыкчанын коюлушу" ж.б.у.с. темалар берилген.

Кыргызстан тарыхы 10-класс

Кыргызстан тарыхы Кыргызстан тарыхы 10-класс

Кыргыз элинин калыптанышы жана  көз карандысыздык үчүн күрөшү бул мезгилдин негизги  өзгөчөлүгү.

Орус тили 10-класс

Орус тили Орус тили 10-класс

Орус тили 10-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде "Части речи и члены предложения. Связь слов в предложении", "Многозначные слова. Прямое и переносное значение слов", "Синонимы. Антонимы. Омонимы", "Фразеология", "Лексика",  2-чейректе "Имя существительное", "Выражение прямого дополнения", "Выражение способа и образа действия",  "Творительный падеж" темалары, 3-чейректе "Падеж в именной части составного именного сказуемого", "Глагол", "Синонимия временных форм", "Употребление видовых пар глаголов", "Выражение условия действия", "Образование и употребление кратких прилагательных", 4-чейректе "Имя числительное", "Склонение составных числительных", "Образование наречий от прилагательных" ж.б. темалар окутулат.

Физика 10 класс

Физика 10 Физика 10 класс

Физика 10-класс, кыргызча онлайн окуу. Кыргыз Республикасынын Билим берүү жана илим министрлиги тарабынан даярдалган видео сабактардын жана окуу китебинин негизинде түзүлгөн интерактивдүү курсу. Бул курстун 1-чейрегинде " Механикалык кыймыл", "Түз сызыктуу бир калыпта ылдамдатылган кыймыл", "Векторлор", "Борборго умтулуучу ылдамдануу жана күч", "Ньютондун закондору. Күч жана масса", "Сүрүлүү күчү", "Деформация", 2-чейректе "Гук закону", "Суюктуктардын касиети. Басым. Паскаль жана Архимед закондору", "Бернулли закону", "Толкун жана анын түрлөрү", "Авогадро саны", "Идеалдык газ", 3-чейректе "Термодинамиканын 1-законунун түрдүү процесстерде колдонулушу", "Аморфтук жана кристаллдык заттар" ж.б, 4-чейректе "Электр тогу. Ток күчү", "Металлдардагы электр өткөрүмдүүлүгү", "Суюктуктагы электр тогунун табияты",  "Термоэлементтер. Термобатареялар" ж.б. темалар окутулат.